Poddziałanie RPPM.03.03.01 Jakość edukacji zawodowej

 

 Tytuł projektu: Poprawa jakości kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Człuchowskiego

 

Beneficjent - POWIAT CZŁUCHOWSKI

Okres realizacji projektu od 01.10.2016 do 31.08.2019

 

Wydatki kwalifikowalne       1 602 000,00

Dofinansowanie                    1 441 800,00

Wkład UE                              1 361 700,00

Wkład własny                           160 200,00

 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym
i regionalnym potrzebom. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie.

Cele szczegółowe realizacji projektu mają na celu:

1) zwiększenie szans uczniów szkół zawodowych na odniesienie sukcesu na rynku pracy,

2) dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy,

3) zwiększenie i usystematyzowanie współpracy szkół zawodowych z pracodawcami oraz szkołami wyższymi,

4) wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie zostały zaplanowane 
w oparciu o diagnozę potrzeb zatwierdzoną przez organ prowadzący w dniu 19 maja 2016 r. (Uchwała Zarządu Powiatu Człuchowskiego nr 194/54/2016). Projekt jest zintegrowany
z projektem złożonym w ramach działania 4.1. (Konkurs nr RPPM.04.01.00-IZ.00-22-001/16).

Projekt jest zgodny z zakresem przedsięwzięcia strategicznego pn. "Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnych rynków pracy (zgodnie z Regulaminem Strategicznym "Aktywni Pomorzanie" (Uchwała Zarządu SWP 547/146/16 z dnia 2 czerwca 2016r.).

 

  

   

Facebook