Tytuł projektu:  „Zdolni z Pomorza – powiat człuchowski”

 

PARTNER WIODĄCY: SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

PARTNER: Powiat Człuchowski

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;

Oś Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.2. Edukacja Ogólna; Poddziałanie: 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego

Realizator Projektu: Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie

Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Zdolni z Pomorza - powiat Człuchowski” z dnia 12 października 2016r.

 Wartość Projektu:

  1. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu                                     567.903,38 PLN
  2. Wydatki kwalifikowalne                                                                                  567.903,38 PLN
  3. Dofinansowanie z budżetu środków

   europejskich (95% kosztów kwalifikowanych)                                                          539.508,21 PLN

   w tym:

- środki unii europejskiej                                                                                          482.717,87 PLN

- dotacja celowa z budżetu krajowego                                                                      56.790,34 PLN

 

Planowany okres realizacji Projektu: styczeń  2015r. - czerwiec 2021r.

Celem Projektu jest:

- wdrożenie na obszarze Powiatu Człuchowskiego produktu finalnego projektu innowacyjnego „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki” (WND-POKL.09.04.00-22-002/10) realizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013,

- wdrożenie wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nowych obszarów uzdolnień przyrodniczych i społecznych,

- zapewnienie uczniom uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wspierania,

- wsparcie nauczycieli, psychologów/pedagogów w celu uzyskania dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

 

Planowane efekty Projektu:

- nabycie przez uzdolnionych uczniów  podstawowych kompetencji naukowo‑ technicznych oraz  kompetencji  kluczowych w zakresie:

  • matematycznym,
  • informatycznym,
  • fizycznym,
  • umiejętności uczenia się,
  • społecznym.

 

   

Facebook