Przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym Ośrodku Edukacji,

Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie

 

 

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie, z siedzibą na os. Wazów 1, 77-300 Człuchów, reprezentowany przez dyrektora placówki.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: kontakt iod@poeksit.czluchow.org.pl


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Państwa danych w przeważającej liczbie przypadków wynika z konieczności spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, tj. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych oraz gdy jest to niezbędne do wykonania wszelkich umów, których są Państwo stroną. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – np. dane ułatwiające kontakt z Państwem, prowadzenie działalności promocyjnej, kulturalnej, organizacja imprez, realizacja projektów edukacyjnych, stypendialnych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikający z przepisów instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i działania archiwów zakładowych. Zbiory tworzone doraźnie usuwamy bezpośrednio po osiągnięciu celu przetwarzania.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

W większości przypadków podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych w POEKSiT wynika z obowiązujących przepisów prawna. W przypadku konieczności zawarcia między nami umowy podanie danych w wymaganym zakresie jest niezbędne. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji przez nas treści żądania lub zawarcia umowy. Jeżeli dane zbierane są w oparciu o Państwa zgodę, można odmówić przekazania danych, przy czym może się to wiązać z brakiem możliwości wzięcia udziału w danym przedsięwzięciu, projekcie lub otrzymaniu danego świadczenia.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Państwa dane możemy przekazywać innym organom publicznym i podmiotom, tylko w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do takiego działania. Państwa dane przekazujemy czasowo również podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, w tym podwykonawcom wspierających nas w realizacji naszych działań (m. in. podmiotom obsługującym i udostępniającym nam systemy informatyczne, bankom, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską).

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Na podstawie przepisów RODO oraz innych przepisów Unii lub przepisów krajowych, odnoszących się do ochrony danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Realizacja powyższych praw może się odbyć na podstawie Państwa pisemnego wniosku.

POEKSiT nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym na podstawie profilowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   

Facebook